Nederlands Scroll down for English

Privacy Policy - Event Warehouse

Event Warehouse hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers. In dit privacy statement is na te lezen welke gegevens Event Warehouse verzamelt en waarom.

Website & cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Event Warehouse of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden om promotionele acties en nieuwsbrieven toe te sturen. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Deze mailings kunnen afkomstig zijn van andere evenementen.

Tickets en personalisatie

Voor de aanschaf van e-tickets kan worden gevraagd naar “Additionele gegevens”. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de koper en de companion.
Van de koper zijn een aantal gegevens nodig, zoals voornaam, achternaam, email, NAW gegevens.
De NAW gegevens worden voor onderzoek gebruikt.
Van de companions (overige personen waarvoor tickets aangeschaft worden) worden sinds kort ook gegevens (maar minder gegevens) gevraagd: onder andere voornaam, achternaam, email adres.
Deze gegevens worden opgevraagd om zwarthandel tegen te gaan en om promotionele acties op te zetten (waarbij we bijvoorbeeld per koper een kortingscode toesturen voor een volgende editie).

Akkoord bij aanschaf tickets

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:

  • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail of social media-platformen. Je kunt je ten allen tijden uitschrijven bij onze nieuwsbrief en advertenties verbergen op social media.
  • Om je diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie - zoals via onze festivalapps waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt
  • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps

Delen van gegevens

De gegevens die verzameld worden op website's georganiseerd door Event Warehouse kunnen gebruikt worden binnen de organisatie van Event Warehouse – oa Event Warehouse, WE ARE ELECTRIC en Helldorado.

Gegevens worden gedeeld met bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning. Gegevens kunnen ook gedeeld worden met mede-organisatoren en event partners bij de verschillende evenementen die we organiseren.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de ticketafhandeling en gedurende een aanvullende termijn van drie jaar na de transactie, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich uitschrijft. Informatie over aankopen in het verleden om de nieuwsbrief te personifiëren, zullen gedurende drie jaar na elke transactie bewaard worden.

Bewaartermijnen cookies

Wij gebruiken de volgende bewaartermijnen voor cookies:
- Analyse cookies: drie maanden;
- Advertentie cookies: 365 dagen en facebook 180 dagen.

Intrekken van toestemming

U heeft te allen tijde het recht om ons gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of andere direct marketingdoeleinden te beëindigen. U kunt dit doen door op de uitschrijvingsoptie onderaan elke nieuwsbrief te klikken. Indien U cookies wilt verwijderen, verwijzen wij u graag naar uw browserinstellingen.

Wijziging van dit privacybeleid

Event Warehouse is te allen tijde bevoegd om dit privacybeleid te herzien. Als wij dat doen, zullen wij de herzieningsdatum onderaan deze pagina wijzigen. Wij raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven over de wijze waarop wij helpen om de door ons verzamelde persoonlijke informatie te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig te bekijken zodat u zich bewust bent van aanpassingen.

Acceptatie van deze voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website's en/of het kopen van een ticket geeft u te kennen dat u dit beleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit beleid dient u geen gebruik te maken van onze website of geen ticket aan te schaffen. Uw verdere gebruik van onze website's na de bekendmaking van wijzigingen op dit beleid wordt aangemerkt als uw acceptatie van die wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over dit Privacy- en cookiebeleid, de inhoud van deze site of uw activiteiten op deze site, kunt u contact met ons opnemen op:

The Event Warehouse
www.eventwarehouse.nl
info@eventwarehouse.nl

25 september 2018


English

Privacy Policy - Event Warehouse

Event Warehouse takes their customers' and visitors' privacy very seriously. In this privacy statement you can read which data Event Warehouse collects from you and why.

Website & cookies

We collect data for analysis so we can gain better insight into our customers and adjust our services accordingly. This website uses "cookies" (small text files that are placed on your computer) to help the website analyse how users use the site). The information that a cookie generates about your use of the website can be transferred to Event Warehouse' secured servers or that of a third party. We use this information to track how you use the website and to generate reports on website activity and internet usage.

Purposes

We do not collect or use any information for any other purpose than the purposes described in this privacy policy unless we have obtained your explicit consent beforehand.

Communication

Personal data (like email or physical addresses) can be used to send you promotional materials or newsletters. You agree to this when you buy a ticket. It is always possible to unsubscribe from these emails. These emails can relate to other events, but your email address will never be shared with external organisations.

Tickets and personalisation

When you purchase a ticket, we can ask for "additional information". There is a difference between what is required for the buyer and what is required for the companions.
We need a several details from the buyer, such as first and last name, email address and physical address. The physical address data is used for analysis.
For the companions (others for whom the tickets are being bought) we have recently started requiring information as well (but less information), such as first name, last name and email address. We ask this information to prevent the illegal resale of tickets and to launch promos (where we send a discount code per buyer for next year's edition, for example.)

Agreement by purchasing tickets

By agreeing with these terms & conditions you grant us permission to:

  • To contact you
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:
  • To contact you with information or offers related to future similar events. This can be done via e-mail or social media platforms. You can unsubscribe at any time from our newsletter and hide ads on social media.         
  • To provide services based on your location - such as through our festival apps that allow you to see yourself on the map. We can use your location to send you push notifications about what is happening around you         
  • To deliver customized advertising and marketing communications on our websites and apps

Sharing of data

The data that is collected through the websites of Event Warehouse can be used within the whole organisation of Event Warehouse - organisers of Event Warehouse, WE ARE ELECTRIC and Helldorado, amongst others.

We can share the data with companies and parties who help us with various tasks, such as marketing, profiling, reporting and technical support. Data can be shared with co-organisers and partners of the various events we organise.

Retention period of personal data

We will store personal data for as long as is necessary to complete the processing of the ticket and for an additional period of three years after the transaction, unless the law stipulates that it must be retained for longer. When you subscribe to our newsletter, we will store your email address until you unsubscribe. Information about purchases in the past that we use to personalise our newsletters, will be retained for a period of three years after every transaction.

Retention period cookies

We adhere to the following retention periods for cookies:
- Analysis cookies: three months;
- Advertentisement cookies: 365 days and facebook 180 days.

Revoking your consent

You have the right to stop us from using your data for newsletters or any other marketing purposes at any given time. You can do this by clicking the unsubscribe button at the bottom of every email. In case you would like to delete cookies, we would like to direct you to your browser settings.

Changes in this privacy policy

Event Warehouse has the right to review this privacy policy at any time. When we do, the date of review will be visible at the bottom of the page. We advise our users to check this page regularly for any changes to stay up to date on the way we protect to personal data we collect from you. You acknowledge and agree that it is your responsibility to check this privacy policy on a regular basis so you are aware of any modifications.

Accepting these conditions

By using our websites and/or buying a ticket, you agree to the terms of this policy. If you do not agree with this policy, you should not use our website or buy a ticket. If you continue to use our website's after changes have been published, this is taken to mean you accept these changes.

Contact

If you have any questions about this privacy and cookie policy, the contents of this website or you activities on this site, you can contact us at:
The Event Warehouse
www.eventwarehouse.nl
info@eventwarehouse.nl
September 25th, 2018